1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Commonsensical BV, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Commonsenical BV te aanvaarden
 2. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van  de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 5. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien deze, gestaafd door foto’s binnen de 8 dagen aan Commonsensical bezorgd worden, per mail, of per aangetekend schrijven. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
 6. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de week na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.
 8. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.
 9. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
 10. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen.
 11. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 %. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand gerekend.
 12. Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant.
 13. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Commonsensical BV. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Kortrijk bevoegd.
 14. Alle kosten vernoemd in artikel 11 en 12, evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk werd gesteld.
 15. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Add to cart